RESULTS from the 2018 Missouri QSO Party


 

Missouri Fixed Multi-Op

RANKING  STATION SCORE   
1 KØM (WØHBH, NØIS, NIØG) 105,444
2 KØO (NØBDS, KØRAY) 53,044
3 WAØTTS (KCØDDZ, KEØCUW, KCØELZ, KEØJKD)     17,320
4 KEØLMY (KEØLMY, KDØWXT) 4,040
5 WØEEE ( KCØCDG, KYØDZ) 209

 

 

Missouri Fixed Single-Op High Power

RANKING   STATION SCORE   
1 NØS (WØTT) 120,108
2 WØM (WØMB) 67,222
3 N7WY 31,556
4 WØO (KØARY) 25,736
5 NIØC 19,470
6 WCØW 16,174
7 KØVC 13,762
8 WAØJZK 11,112
9 NØRSN 9,722
10 KDØN 1,860
11 NØQOK 656
12 AKØSK 281

 

 

Missouri Fixed Single-Op Low Power Mixed 

RANKING   STATION                SCORE
1 NWØM 62,868
2 NØW (KØFD) 50,714
3 KØW (KØJPL) 49,160
4 NZØT 47,816
5 KBØWZI 35,692
6 KN4FRG 26,650
7 N5TU 26,408
8 KEØMHJ 25,350
9 KEØIS 23,764
10 AEØDC 18,458
11 ABØTO 15,068
12 KCØSDU 13,740
13 ADØJA 11,155
14 WBØTKL 10,737
15 KØE (WBØQLU) 10,640
16 WZØW 9,000
17 WAØE 7,767
18 KCØM 7,088
19 NØSSM 7,040
20 NØO (WBØPYF) 6,852
21 KEØOJE 2,954
22 ADØWX 1,770
23 KRØRD 1,634
24 WØQBX 1,592
25 WB8EJN 1,539
26 KØKEX 1,474
27 KØLAF 1,380
28 WAØCNS 560
29 W7KAM 508
30 ACØWZ 470
31 K2HT 410
32 WØRL 408
33 W7LN 351
34 WØNFS 325
35 N8GOU 264
36 KDØQCS 242
37 KEØCCI 236
38 ABØDK 236
39 NØTKN 201

 

 

Missouri Fixed Single-Op QRP Power

RANKING     STATION      SCORE    
1 NØLY 14,240
2 KD2BGM 8,604

 

 

Missouri Expedition Multi-Op

RANKING STATION SCORE
1 WØW (AAØZ, WT2P, KEØHXL) 463,939
2 WØD (WAØIYY, WAØJCO, WBØSND) 224,972

 

 

 

Missouri Expedition Single-Op High Power

No Entry

 

 

 

Missouri Expedition Single-Op Low Power

RANKING STATION SCORE
1 NØH (ABØRX)     62,434

 

 

 

 

Missouri Expedition Single-Op QRP Power

No Entry

 

 

 

Missouri Mobile Unlimited

No Entry

 

 

 

Missouri Mobile Multi-Op Low Power

RANKING   STATION SCORE  
1 KØS (NØAX, KDØPES) 121,380
2 WØH (ADØDX) 69,070
3 NØAC 48,392
4 NØE (KØFG) 29,741
5 WØS (WØRMS, ADØWN, ADØBY, KEØJDD)     7,991

 

 

 

Missouri Mobile Single-Op Low Power

RANKING STATION SCORE   
1 WØE (KIØI) 144,402
2 NØM (WBØPYF)    2,540
3 KDØNEO 2,363
4 W1TBM 272

 

 

Missouri Mobile Single-Op Low Power CW

RANKING   STATION   SCORE  
1 KØPC 179,626
2 KBØLF 3,544

 

 

 

 

Missouri Mobile Single-Op Low Power SSB

RANKING   STATION   SCORE  
1 ND9E 29,840
2 AEØTT 18,176
3 KØKEV 11,250
4 KKØO 1,130

 

 

 

Missouri Highest Digital

RANKING   STATION SCORE  
1 WØW (AAØZ, WT2P, KEØHXL) 105
2 AEØDC 93
3 WAØTTS (KCØDDZ, KEØCUW, KCØELZ, KEØJKD)   72
4 NØO (KDØPMW) 60

 

 

 

Missouri VHF 

RANKING    STATION    SCORE
1 KØKEV 45
2 WØW 45
3 KKØO 36
4 WØS 15
5 W1TBM 12
6 AEØDC 5
7 ADØJA 4
8 NØW 3
9 KDØNEO 2
10 WØD 2
11 NØH 1
12 K2HT 1
13 NØO 1
14 WØE 1

 

 

 

 

USA Single-Op High Power

RANKING   STATION   SCORE   
1 W8PI 18,728
2 W2RR 17,950
3 K4BAI 13,228
4 K4AMC 12,872
5 W5TM 12,872
6 K1RO 11,245
7 WB9CIF 10,588
8 K5KPE 9,904
9 K5ZG 9,796
10 K9NW 8,600
11 K4AKK 5,200
12 W9OA 4,687
13 W6OUL 4,542
14 N4VV 4,270
15 NU1O 3,310
16 K2DSW 3,292
17 N2JNE 2,860
18 W4BCG 2,376
19 KØTRL 2,028
20 K7IA 1,925
21 KØRJW 1,870
22 W6SX 1,810
23 N5NA 1,800
24 W4GO 1,648
25 W7GKF 1,500
26 K9CT 999
27 NS8O 865
28 N9NBC 784
29 W2UDT 730
30 KG8I 678
31 W9TC 664
32 N2SQW 660
33 KJ9B 568
34 KJ9C 536
35 W6JJY 512
36 KD8TNF 499
37 K2RYD 447
38 WØBH 384
39 KDØJLE 376
40 K3PA 345
41 W9PA 308
42 NX6T 284
43 KC8QDQ 260
44 N6VH 250
45 NA2CC 232
46 KD2NXM 201

 

 

 

USA Single-Op Low Power

RANKING STATION SCORE
1 N6MU 37,024
2 W8TM 24,115
3 KØPV 15,787
4 N4IJ 13,178
5 N9NM 12,728
6 AF5CC 9,264
7 W7GF 8,312
8 K9GDF 8,300
9 NW7E 8,082
10 KØHNC 7,848
11 AB7RW 7,408
12 KN4Y 6,420
13 KJ4IWZ 6,272
14 WA9LEY 6,064
15 KJ4AOM 5,600
16 N4ARO 5,566
17 WB9HFK 5,100
18 W4LID 4,888
19 N2CQ 4,814
20 KØTC 4,600
21 W4XK 4,376
22 W9SE 3,944
23 K8MR 3,420
24 W1END 3,420
25 W8BZY 3,038
26 KD8DEU 2,930
27 K4VIG 2,484
28 WAØLIF 2,480
29 N8NA 2,468
30 KA5VZG 2,442
31 W6GMT 2,272
32 K4ORD 2,124
33 AI4DB 1,990
34 N5RP 1,875
35 W4HZD 1,838
36 KD5ILA 1,775
37 NØLD 1,740
38 KX4FR 1,730
39 WA5SOG 1,718
40 K9CW 1,656
41 AB9YC 1,650
42 W4JUU 1,648
43 K3MAW 1,642
44 KG9JP 1,500
45 KD5J 1,444
46 K4VBM 1,440
47 W2CVW 1,418
48 NØHDR 1,412
49 KA9FCZ 1,396
50 K4FT 1,376
51 NJ8J 1,322
52 K5LGX 1,240
53 ACØE 1,160
54 KV8Q 1,100
55 KJ4KKD 1,093
56 KOØZ 1,060
57 KA7T 1,030
58 KG4IGC 1,028
59 K4RUM 998
60 N8II 960
61 W8KNO 880
62 NX9Y 878
63 K9WPV 876
64 AA8TA 872
65 K4GMH 872
66 AC8ZT 868
67 W5LDR 851
68 WA1SAY 837
69 N5XTR 776
70 K8EG 748
71 WT9Q 744
72 AG5DB 694
73 AE1T 642
74 WZ6ZZ 608
75 KØAP 590
76 NØZTO 566
77 N4P (W2CSI) 560
78 WA3AAN 530
79 KM4IAJ 526
80 WØYJT 525
81 W4DOW 508
82 KD4QMY 498
83 K7ULS 488
84 K5GQ 488
85 K7XE 480
86 WB7CYO 480
87 WN4AFP 476
88 WQ6X 476
89 W9BLP 470
90 N2SO 464
91 K3YP 460
92 N3CKI 442
93 K3JAG 421
94 NW4WB 399
95 KCØZVN 382
96 KM4HVE 381
97 ND3R 362
98 KG5YFQ 360
99 AB1ZQ 355
100 KG4TTT 350
101 N1ADM 344
102 KC4FLB 320
103 KE7GKI 320
104 W1GHD 310
105 KA8SBI 304
106 W5QLF 298
107 WAØLJM 298
108 W4ZPR 298
109 N1NN 296
110 WØSEB 291
111 K2CYE 272
112 K7SEN 264
113 KCØJRW 263
114 KF3G 250
115 WA8MEA 242
116 KI7GXV 236
117 WA4TAS 232
118 AE6YB 230
119 W4WLF 212
120 KN4EWI 209
121 KE6PLA 209
122 W1ARY 208
123 W4JHU 208
124 AA7TV 204
125 KM6FOY 204
126 N7WRO 204
127 W7CO 201
128 W7PHG 201

 

 

 

USA Single-Op QRP

RANKING   STATION   SCORE  
1 KEØTT 6,824
2 KEØL 3,500
3 KI4MZC 1,460
4 K2YGM 1,172
5 KB1M 914
6 AB5J 536
7 W5LA 536
8 K3TW 434
9 WB5BKL 380
10 W9NXM 362
11 KY4KD 332
12 NA4SO 202

 

 

 

 

 USA Multi-Op

RANKING    STATION SCORE   
1 N1SOH (N1SOH, W1FM)    1,182
2 W8SH (W8EO, NF8M) 312
3 W1YK 204

 

 

USA Highest Digital

No Entry

 

 

USA VHF

No Entry

 

 

 

Canada

RANKING    STATION    SCORE   
1 VE3AQ 3,396
2 VE3KP 2,644
3 VE7JH 1,212
4 VA3TTB 931
5 VE2GT 876
6 VA6NJK 638
7 VE3AYR 603
8 VE3TM 305
9 VE3RCN 228
10 VA3EC 218
11 VA3FN 202

 

 

DX

RANKING    STATION    SCORE   
1 DL3DXX 13,460
2 LY5W 3,350
3 DK2OY 1,572
4 DL3GA 380
5 IZ3ALW 204

 

 

Check Logs

RANKING   STATION SCORE  
1 WØMA (ADØWX, K2DP, ADØVA, WAØMLH, KD9BRC, KØNEU) 43,520
2 KØH (KØGQ) 13,822
3 N9VPV 236
4 N6HCN 218
5 PA3ARM 218
6 EA5IIK 202

 

 

Valid Counties Worked

RANKING   STATION COUNT  
1 W8TM 85
2 N6MU 84
3 W8PI 79
4 KØPV 69
5 DL3DXX 65
6 W2RR 65
7 W5TM 64
8 K4AMC 64
9 K4BAI 64
10 N4IJ 63
11 N9NM 58
12 K5ZG 58
13 WØW ( AAØZ, WT2P, KEØHXL) 58
14 WØD (WAØIYY, WAØJCO, WBØSND) 55
15 K1RO 55
16 K5KPE 54
17 AF5CC 54
18 K9GDF 54
19 WB9CIF 53
20 AB7RW 53
21 W7GF 52
22 W4LID 51
23 KØHNC 51
24 K9NW 50
25 K4AKK 48
26 NØW (KØFD) 47
27 NØS (WØTT) 47
28 KEØTT 46
29 NW7E 46
30 KJ4IWZ 46
31 KN4Y 45
32 WA9LEY 44
33 N4ARO 42
34 W6OUL 42
35 NØH (ABØRX) 42
36 W9OA 41
37 KJ4AOM 40
38 WB9HFK 40
39 KØTC 40
40 NWØM 40
41 N2CQ 37
42 N4VV 37
43 WAØE 36
44 W9SE 36
45 W4XK 36
46 K8MR 35
47 W1END 35
48 LY5W 35
49 NU1O 35
50 KD8DEU 35
51 N2JNE 35
52 VE3AQ 34
53 KA5VZG 34
54 K2DSW 34
55 KEØL 33
56 W8BZY 33
57 WØM (WØMB) 33
58 KEØMHJ 33
59 WAØLIF 32
60 W4BCG 32
61 K4VBM 30
62 NØLD 30
63 KØRJW 30
64 AI4DB 30
65 KD2BGM 29
66 ADØJA 29
67 W6GMT 28
68 K4VIG 28
69 KØM (WØHBH, NØIS, NIØG) 28
70 ND9E 28
71 N8NA 27
72 W4GO 26
73 W4JUU 26
74 K4ORD 26
75 K9CW 26
76 KØO (NØBDS, KØRAY) 26
77 KX4FR 26
78 VE3KP 26
79 N5RP 25
80 K7IA 25
81 AB9YC 25
82 WØMA (ADØWX, K2DP, ADØVA,, WAØMLH, KD9BRC, KØNEU) 25
83 KG9JP 25
84 KØKEX 25
85 KD5ILA 25
86 N5NA 25
87 K5LGX 24
88 KØS (NØAX, KDØPES) 24
89 KØW (KØJPL) 24
90 DK2OY 24
91 KØTRL 24
92 KA9FCZ 23
93 NØHDR 23
94 KØE (WBØQLU) 23
95 W6SX 23
96 WØE (KIØI) 23
97 WA5SOG 23
98 VE7JH 22
99 KD5J 22
100 K3MAW 22
101 W7GKF 22
102 NJ8J 22
103 KI4MZC 21
104 KØVC 21
105 W2CVW 21
106 W4HZD 21
107 K4FT 21
108 KJ4KKD 21
109 KØKEV 20
110 KN4FRG 20
111 N8II 20
112 KOØZ 20
113 WB8EJN 20
114 ACØE 20
115 WAØTTS (KCØDDZ, KEØCUW, KCØELZ, KEØJKD) 19
116 KEØLMY (KEØLMY, KDØWXT) 19
117 NS8O 19
118 K4RUM 19
119 WA1SAY 19
120 W5LDR 19
121 KG4IGC 18
122 KA7T 18
123 KG8I 18
124 VE2GT 18
125 AC8ZT 18
126 KV8Q 18
127 K2YGM 18
128 W8KNO 17
129 NX9Y 17
130 ABØTO 17
131 K9WPV 17
132 KEØIS 17
133 N5XTR 17
134 WØH (ADØDX) 17
135 NZØT 17
136 N1SOH (N1SOH, W1FM) 17
137 K9CT 17
138 VA3TTB 17
139 KB1M 17
140 K8EG 16
141 WT9Q 16
142 K4GMH 16
143 W9TC 16
144 KØPC 16
145 AA8TA 16
146 N9NBC 16
147 KØLAF 16
148 NØLY 15
149 W4DOW 14
150 AG5DB 14
151 VA6NJK 14
152 NØQOK 14
153 KBØWZI 14
154 NØZTO 14
155 K2RYD 13
156 AE1T 13
157 WZ6ZZ 13
158 VE3AYR 13
159 WØO (KØARY) 13
160 KCØM 13
161 KØAP 13
162 AEØTT 13
163 KCØZVN 13
164 KD8TNF 13
165 N4P (W2CSI) 13
166 KJ9C 12
167 AB5J 12
168 K7ULS 12
169 WBØTKL 12
170 N2SQW 12
171 KJ9B 12
172 WQ6X 12
173 K5GQ 12
174 W6JJY 12
175 WN4AFP 12
176 K7XE 12
177 W5LA 12
178 WØS (WØRMS, ADØWN, ADØBY, KEØJDD) 12
179 KD4QMY 11
180 N2SO 11
181 W7KAM 11
182 N3CKI 11
183 KDØJLE 11
184 K3JAG 11
185 KY4KD 11
186 W2UDT 11
187 WA3AAN 11
188 W1GHD 10
189 WCØW 10
190 KRØRD 10
191 ADØWX 10
192 WAØCNS 10
193 K3YP 10
194 KG4TTT 10
195 DL3GA 9
196 WØYJT 9
197 NØRSN 9
198 WZØW 9
199 ND3R 9
200 KM4IAJ 9
201 K3TW 9
202 NW4WB 9
203 W9NXM 9
204 KM4HVE 9
205 WB5BKL 9
206 W7LN 9
207 N5TU 8
208 WB7CYO 8
209 N1ADM 8
210 AKØSK 8
211 K7SEN 8
212 W4ZPR 7
213 KDØN 7
214 W8SH (W8EO, NF8M) 7
215 W9BLP 7
216 W5QLF 7
217 NIØC 7
218 WAØLJM 7
219 WØSEB 7
220 WAØJZK 7
221 VE3TM 7
222 KCØJRW 7
223 K2HT 6
224 WØRL 6
225 N1NN 6
226 W9PA 6
227 NX6T 6
228 WØBH 6
229 K2CYE 6
230 KCØSDU 6
231 KG5YFQ 6
232 KC8QDQ 6
233 WA8MEA 6
234 N9VPV 6
235 KI7GXV 6
236 W1TBM 5
237 K3PA 5
238 WØNFS 5
239 N7WY 5
240 AEØDC 5
241 KF3G 5
242 N6VH 5
243 NØO (KDØPMW) 5
244 NØAC 5
245 AB1ZQ 5
246 AE6YB 5
247 KE7GKI 4
248 KC4FLB 4
249 NØM (WBØPYF) 4
250 KEØOJE 4
251 KØH (KØGQ) 4
252 NØE (KØFG) 4
253 VE3RCN 4
254 NA2CC 4
255 WA4TAS 4
256 PA3ARM 3
257 KDØNEO (KDØNEO, WØSLW) 3
258 N8GOU 3
259 N6HCN 3
260 KDØQCS 3
261 VA3EC 3
262 KKØO 3
263 W4WLF 3
264 KN4EWI 3
265 KE6PLA 3
266 KA8SBI 2
267 acØwz 2
268 W1ARY 2
269 W4JHU 2
270 N7WRO 2
271 AA7TV 2
272 KM6FOY 2
273 W1YK 2
274 KBØLF 1
275 KEØCCI 1
276 ABØDK 1
277 IZ3ALW 1
278 EA5IIK 1
279 NA4SO 1
280 VA3FN 1
281 KD2NXM 1
282 W7CO 1
283 W7PHG 1
284 NØSSM 0
285 NØTKN 0
286 WØQBX 0
287 WØEEE (KCØCDG, KYØDZ) 0